Vad ingår i elevhälsan?

Vad ingår i elevhälsan?

Elevhälsan utgör en central del av skolans organisation och innehar en kritisk funktion i främjandet av elevers hälsa och välbefinnande. Genom att integrera förebyggande och främjande åtgärder samt att finnas som stöd för elevernas möjligheter till inlärning, spelar elevhälsan en avgörande roll för att säkerställa att eleverna har de bästa förutsättningarna för framgång i skolan. I denna artikel kommer vi att utforska vad som ingår i elevhälsa och hur det bidrar till att skapa en trygg och gynnsam lärandemiljö.

Vad är Elevhälsa?

Elevhälsa är ett övergripande begrepp som omfattar olika insatser och åtgärder för att främja elevers hälsa, välbefinnande och lärande. Det sträcker sig från fysisk hälsa till psykosocialt stöd och utbildning om livsstilsfrågor. Elevhälsan syftar till att stödja elever i deras utveckling och skapa förutsättningar för en god skolmiljö.

Komponenter inom elevhälsan:

Elevhälsan arbetar bland annat med att erbjuda eleverna hälsoundersökningar och hälsosamtal, vanligtvis via skolsköterska. Genom elevhälsans skolkurator och skolpsykolog ges eleverna tillgång till psykologiskt stöd, vägledning och rådgivning. Elevhälsan har ett hälsofrämjande uppdrag och i uppdraget ingår att vara en samverkande part mellan föräldrar och skolpersonal samt att lotsa eleven i rätt riktning genom sitt samarbete med myndigheter och andra instanser som arbetar för barnet och den unga.

Hälsoundersökningar och hälsosamtal:

  • Regelbundna hälsoundersökningar och hälsosamtal är en central del av elevhälsan. Detta innefattar fysiska undersökningar såväl som samtal om elevernas psykiska hälsa och välbefinnande.

Psykologiskt stöd och rådgivning:

  • Elevhälsan tillhandahåller psykologiskt stöd och rådgivning för elever som behöver hjälp med att hantera stress, ångest, depression eller andra psykosociala frågor.

Specialpedagogiskt stöd:

  • För elever med särskilda behov tillhandahåller elevhälsan specialpedagogiskt stöd för att säkerställa att de får det stöd de behöver för att lyckas i skolan.

Hälsofrämjande arbete:

  • Elevhälsan arbetar också med hälsofrämjande åtgärder såsom att främja en hälsosam livsstil, förebygga mobbning och droganvändning, samt att stödja elevernas sociala och emotionella utveckling.

Samverkan med föräldrar, skolpersonal, myndigheter och närliggande instanser:

  • Elevhälsan samverkar nära med föräldrar och skolpersonal för att skapa en helhetssyn kring elevens behov och för att säkerställa att alla resurser utnyttjas effektivt. Elevhälsan arbetar även i nära samarbete med myndigheter och organisationer för att säkerställa att barnet och den unga ges rätt stöd. Detta via samarbete med till exempel socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin samt ungdomsmottagningar.
Mångfald av kompetenser inom elevhälsan

Inom elevhälsan finns en mångfald av professioner och kompetenser som arbetar tillsammans för att främja elevers hälsa och välbefinnande. Skolsköterskor, skolläkare, skolpsykologer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare och kuratorer bidrar alla med sina unika ansvarsområden och kompetenser för att stötta eleverna på olika sätt. 

Förstärkning av studieresultat genom elevhälsan

Elevhälsan har en tydlig koppling till elevernas studieresultat. Genom att tillhandahålla hälsofrämjande insatser och identifiera samt stödja elever med olika behov kan elevhälsan skapa förutsättningar för att eleverna trivs och mår bra i skolan. Forskning understryker att både den fysiska och psykiska hälsan hos elever har en betydande inverkan på deras inlärning och prestationer.

Hantering av mobbning

Mobbning är en allvarlig fråga som har negativa konsekvenser för elevers hälsa och skolgång. Inom ramen för elevhälsan har skolan ett ansvar att förebygga och hantera mobbning. Genom att erbjuda stöd, utbilda personal och elever samt samarbeta med andra aktörer strävar elevhälsan efter att skapa en trygg och positiv miljö där mobbning inte tolereras.

Att motverka frånvaro genom elevhälsan

Elevhälsan spelar en viktig roll i att förebygga och hantera frånvaro i skolan. Genom att tidigt identifiera och stödja elever med hög frånvaro kan elevhälsan förhindra att frånvaron blir långvarig och att den påverkar elevernas studieresultat negativt. Skolhälsovårdens åtgärder vid frånvaro inkluderar samtal med den frånvarande eleven, samordning med andra aktörer inom elevhälsan och stöd till skolpersonalen för att förebygga och hantera frånvaro.

Uppdraget för elevhälsan - främja hälsa och lärande

Elevhälsans uppdrag är att främja elevers hälsa, välbefinnande och lärande genom väl integrerade tillvägagångssätt. Genom samverkan mellan olika yrkesgrupper strävar elevhälsan efter att erbjuda eleverna en helhetssyn på hälsa och stödja deras utveckling och lärande.

Stödjande verktyg för elevhälsan

Allbry arbetar för att stödja elevhälsans arbete. Med Allbry kan skolan arbeta förebyggande, åtgärdande och uppföljande genom tillgängliga kontaktvägar och insiksfull data som vägleder elevhälsan i sina insatser och åtgärder. Dessutom kan Allbry tillsätta resurser inom elevhälsans psykosociala professioner – heltid, deltid eller periodvis. 

?>