EHM: Vad ska elevhälsomötet innefatta och på vilket sätt främjar digitaliseringen EHM-modellen?

EHM

Elevhälsomöte (EHM) är en metodik som syftar till att främja det samverkande elevhälsoarbetet. Genom att integrera samverkan och ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt strävar EHM efter att skapa en dynamisk miljö för gemensamt lärande och stöd. Denna artikel utforskar betydelsen av EHM och dess centrala principer. Artikeln lyfter även på vilket sätt digitala verktyg skapar möjligheter för metodiken i praktiken.

EHM - grundprinciper: Samverkan och gemensamt lärande i fokus

Elevhälsomöte (EHM) introducerades med avsikten att omfamna det förebyggande och främjande elevhälsoarbetet i den dagliga undervisningen. Framträdande ledord i EHM är samverkan mellan lärande och elevhälsa. EHM tar utgångspunkt i det tvärprofessionella samarbetet med syfte att främja det förebyggande och hälsofrämjande arbetet med elevhälsan. 

Inom EHM-modellen utgår man från att skapa ett strukturerat samverkande arbete där all skolpersonal runt eleverna bjuds in. Gemensamt tar skolpersonalen fram utmaningar och möjligheter för att sedan komma fram till insatser. Genom att integrera samverkan, lärare & elevhälsa, och ett tvärprofessionellt tillvägagångssätt, förändrar EHM traditionella synsätt och sätter fokus på gemensamt lärande. 

Skolmiljön är dynamisk och föränderlig. Det innebär att elevhälsan allt jämt står inför nya utmaningar och det finns därför behov av nya tillvägagångssätt för att möta elevernas varierande behov. I denna kontext har elevhälsomöte (EHM) framträtt som en framgångsrik metodik, utformad för att främja en holistisk syn på elevers välbefinnande och lärande.

EHM bygger på grundprincipen att elevhälsan är mer än en isolerad ansvarsfråga; det är en integrerad del av det pedagogiska landskapet. Genom att omdefiniera traditionella strukturer och uppmuntra till samverkan mellan olika yrkesgrupper, såsom lärare och elevhälsopersonal, strävar EHM efter att skapa en dynamisk miljö för gemensamt lärande och stöd.

Det salutogena perspektivet ligger till grund för EHM. Istället för att reaktivt hantera enskilda problem eller behov, betonar EHM en proaktiv och förebyggande strategi som syftar till att främja en positiv och stödjande lärmiljö för alla elever.

Strukturerat samarbete: En nyckelkomponent i EHM-modellen

En av de mest framträdande aspekterna av EHM är dess mötesstruktur och ramverk. Genom att erbjuda en tydlig struktur och rollfördelning skapar EHM en plattform för effektiv kommunikation och beslutsfattande. Varje möte följer en noggrant utformad agenda som inkluderar faser för beskrivning, analys och planering. Detta strukturerade tillvägagångssätt främjar inte enbart ett effektivt mötesflöde utan också en kontinuerlig utvärdering och justering av strategier. Mötets struktur innefattar nuläge, reflektion, fördjupning, planering och avslutning. 

Starta med verkligheten: Nulägesanalys i elevhälsomöten

EHM betonar vikten av att börja i det aktuella läget. Genom att ta hänsyn till den nuvarande situationen och utvecklingen kan EHM identifiera möjliga områden för förbättring och tillämpa lämpliga åtgärder. Detta ger en realistisk och relevant grund för att driva förändring och förbättring i skolmiljön.

En betydande aspekt av EHM är dess regelbundna karaktär. Genom att hålla möten regelbundet integreras elevhälsan organiskt i skolans verksamhet och främjar en kontinuerlig dialog och samarbete mellan olika professioner. Detta skapar ett stabilt ramverk för att hantera elevernas behov och utveckla effektiva strategier för att främja deras välbefinnande.

Från diskussion till handling: Implementering av åtgärder i EHM

EHM syftar inte enbart till att bidra till diskussioner och planer utan också till konkreta åtgärder och implementering av strategier. Gemensamt kommer man fram till vilka insatser som tar arbetslaget vidare och hur planeringen ska se ut för det fortsatta arbetet. Man kommer också överens om på vilket sätt respektive profession ska bidra i arbetet och vilka insatser som är tänkta att genomföras.

Varje möte avslutas sedan med en konkret handlingsplan som identifierar specifika åtgärder och ansvariga för att säkerställa att förändringar genomförs noggrant.

Sammanfattningsvis har Elevhälsomöte (EHM) blivit en viktig komponent i det moderna elevhälsaarbetet. Genom att främja samverkan, gemensamt lärande och en proaktiv strategi för att främja elevers välbefinnande och lärande, banar EHM väg för en mer holistisk skolmiljö.

Digitala verktyg för optimal effekt: Allbrys roll i EHM - elevhälsomötet

Med Allbrys digitala verktyg för elevhälsan främjas EHM-modellen. Med Allbrys plattform har skolan möjlighet att arbeta träffsäkert med elevhälsomötet.

Genom Allbrys rapporteringssystem skapas insiktsfull data som kvalitetssäkrar EHM-modellens arbete med det aktuella läget. Det innebär att det finns faktisk statistik på hur nuläget ser ut bland eleverna. Bland annat utifrån vilka samtalsämnen som berörs i mötet med eleverna, orosnivåer samt när och hur eleverna väljer att söka stöd hos elevhälsans olika professioner. Skolan har flera filtreringsmöjligheter för att utläsa den data som genereras, på klass- och skolnivå. 

Allbry syftar också till att främja samverkan mellan den pedagogiska enheten och elevhälsan genom sitt kommunikationsverktyg samt rapporterings- och flaggningssystem. Genom Allbry kan samtliga funktioner på skolan kommunicera på ett GDPR-säkert sätt och den pedagogiska enheten kan med enkelhet rapportera till elevhälsan när det finns oro för skolans elever.
 Med Allbrys flaggningssystem kan elevhälsan och lärare uppmärksammas om när det finns normbrytande beteende hos elever som skolan bör vara uppmärksamma på.

?>