Den svenska befolkningen mår sämre för varje år

Den svenska befolkningen mår sämre för varje år

Självmord utgör idag 93% av allt dödligt våld och befolkningen i Sverige mår allt sämre. De psykiska besvären har haft en större ökning de senaste 20-30 åren, både bland vuxna men även den yngre generationen i samhället. Barn och unga i åldrarna 11-15 år som känt nedstämdhet varje dag har trefaldigats sedan 1985. 

Under kategorin unga vuxna ser man också problematik som svår ängslan, oro och ångest. Där förekommer en lika stor ökning sedan millennieskiftet. Särskilt tydlig är ökningen det senaste decenniet. Även diagnoser som självskadebeteende och ätstörningar ökar kraftigt. Vi ser att kurvan för psykisk ohälsa ökar samtidigt som vi har sjunkande skolprestationer, skolpress i större omfattning samt brister i skolans funktion.

Tidiga insatser till barn och unga

Genom att göra tidiga insatser till barn och unga med risk för psykisk ohälsa kan man minska på hög skolfrånvaro, skolsvårigheter samt psykisk ohälsa.

Elevhälsan har visat på bra resultat när det kommer till att identifiera fysiska funktionsbegränsningar. Däremot har elevhälsan varit mindre framgångsrik när det gäller den psykiska hälsan. Barn med svårigheter att klara kunskapskraven i skolan eller andra problem behöver uppmärksammas och utredas. Ofta så har de barn och unga som har risk för sämre psykisk hälsa bedömts och utretts sent vilket kan få konsekvenser. Därför är det viktigt att arbeta förebyggande för att minska risken att hamna i missbruk eller andra destruktiva former.

Varje ung individ ska få det stöd som hen behöver för att klara sin skolgång. Att barn & unga får tillgång till samtalsstöd genom en förstärkt elevhälsa ska vara en självklarhet i deras vardag. Ingen ska behöva må dåligt i sin ensamhet och inte få tillräckligt med hjälp i tid.

Dags att bryta trenden

För att minska kurvan för den psykiska ohälsan bör man ta vid större åtgärder. Vid årliga hälsokontroller ska den psykiska hälsan väga lika tungt som den fysiska, att man följer upp med statistikrapporter och ser över varje individs mående.

I Allbrys verktyg kan man genom en visuell kartläggning få en överblick över den psykosociala elevhälsan i form av antal och typ av besök, samtalsämnen samt orosnivåer. Genom data som genereras i appen efter varje kuratorsamtal blir det lättare att följa utvecklingen i realtid. Det underlättar det förebyggande arbetet då elevhälsan kan kategorisera relevanta problembilder. I verktyget får man statistik dag för dag och kan filtrera olika ämnen. Därigenom kan man aggregera och se vilka problem som kommer högts upp på listan både på skol-, klass- och individnivå.

Klicka här för att läsa mer om Allbrys verktyg

?>