Social Impact

Vi vill vara en del av lösningen i arbetet mot en värld där fler människor har möjlighet att förverkliga sina drömmar. I den svenska skolan formas nästa generations demokratiska medborgare vilket är ett stort och viktigt strå att dra till stacken men på Allbry lyfter vi även blicken mot ett större sammanhang. Vi står bakom FN:s Agenda 2030.

 
 

God hälsa och välbefinnande

DELMÅL 3.4 MINSKA ANTALET DÖDSFALL TILL FÖLJD AV ICKE SMITTSAMMA SJUKDOMAR OCH FRÄMJA MENTAL HÄLSA

Till 2030 genom förebyggande insatser och behandling minska det antal människor som dör i förtid av icke smittsamma sjukdomar med en tredjedel samt främja psykisk hälsa och välbefinnande.

Delmål 3.4 är nära relaterat till Allbrys kärnverksamhet då vi genom vår app proaktivt förbättrar psykisk hälsa hos ungdomar. Vi erbjuder samtalsstöd, professionell rådgivning och motiverande samtal för skolelever, för att kunna fånga upp psykisk ohälsa i ett tidigt skede och på så sätt arbeta suicidpreventivt.

God utbildning för alla

DELMÅL 4.A SKAPA INKLUDERANDE OCH TRYGGA UTBILDNINGSMILJÖER

Bygga och förbättra utbildningsmiljöer som är anpassade för barn och personer med funktionsvariationer, samt tar hänsyn till jämställdhetsaspekter och därmed erbjuder en trygg, fredlig, inkluderande och ändamålsenlig lärandemiljö för alla.

Vi arbetar för att Allbry ska bli en naturlig del av den svenska skolan och för att alla skolelever, även de med funktionsvariationer, ska ha möjligheten att kommunicera med en digital kurator när och vart som helst i sin mobiltelefon. I vår app går det att kommunicera via text, emojis, symboler, foton samt ljudinspelningar för att så många skolelever som möjligt ska kunna ta del av tjänsten.

Den svenska skolan har historiskt haft svårigheter med resurshantering av skolkuratorer och avsaknaden av en trygg vuxen att prata med resulterar ofta i en orolig skolmiljö. Allbry avlastar elevhälsan och möter eleverna där de befinner sig: i mobilen, Allbry ser till att problem inte eskalerar till den grad där det påverkar skolresultat, psykisk hälsa och skolmiljö negativt. På så sätt får skolans egna elevhälsoteam tid till förebyggande arbete och lärarna tid till att lära ut. 

Allbry levererar dessutom rapporter till skolan vilket gör det lättare för skolpersonalen att veta vart de ska göra förebyggande insatser. Detta leder i sin tur till tryggare utbildningsmiljöer.

Jämställdhet

DELMÅL 5.B STÄRK KVINNORS ROLL MED HJÄLP AV TEKNIK

Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för att främja kvinnors egenmakt.

Delmål 5.B är nära relaterat till Allbrys arbete då våra digitala kuratorer dagligen stöttar och vägleder unga kvinnor ut ur bland annat destruktiva relationer, hedersproblematik, ätstörningar, utbrändhet, stress och prestationsångest. Våra kuratorer har specialistkompetens inom de områden som i synnerhet drabbar unga kvinnor. 

I vår app informerar vi unga kvinnor om sina rättigheter samtidigt som de får möjlighet till att prata ut och få stöttning kring sådant som de ofta inte känner sig bekväma att prata om med familjemedlemmar eller vänner, exempelvis puberteten. 

Genom våra rapporter informerar vi skolorna om samtalsämnen och teman kopplat till könsfördelning och kan tillsammans med elevhälsoteam ta fram åtgärdsplaner.

Allbry bidrar även till att stärka kvinnors roll genom att sprida information till samhället om hur det går att förebygga och förhindra utsatthet hos unga kvinnor. Allbry har bland annat ställt upp i ett panelsamtal hos Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, och diskuterat hur man kan förebygga sexuella trakasserier i utbildningsmiljöer.

?>