Systematiskt kvalitetsarbete i skolan

Elevhälsa online

Systematiskt kvalitetsarbete är en grundläggande princip i skolan för att lyckas arbeta målinriktat med vad vi gör, hur vi gör det, varför vi gör det och vad det leder till. Detta med syfte att främja elevernas trivsel, hälsa och lärande. Cem Celepli Atci är grundare av Allbry och tjänsten togs fram för att tillgängliggöra elevhälsans insatser men också för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet. I denna intervju lyfter Cem vad systematiskt kvalitetsarbete innebär för honom. Han lyfter också på vilket sätt digitala verktyg kan effektivisera processerna och förbättra resultaten i det systematiska kvalitetsarbetet genom att främja en holistiskt syn på elevernas välmående och prestation.

Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete för dig?

– Systematiskt kvalitetsarbete är viktigt för att kunna arbeta mot väldefinierade mål och för att kunna utvärdera insatser på ett datadrivet sätt. Inom skolvärlden är det avgörande att samla olika professioner för att skapa en gemensam bild av behovet och arbeta enhetligt mot att förbättra elevers trivsel och prestation. Många gånger fattas en samlad bild av elevernas hälsa, trivsel och prestation. Det gör att det systematiska kvalitetsarbetet blir bristande och att skolan som helhet har svårt att arbeta med det gemensamma målet.

Hur arbetar elevhälsan med systematiskt kvalitetsarbete?

– Elevhälsan, förkortat EHT, använder systematiskt kvalitetsarbete för att utvärdera trivsel, trygghet och hälsa. Trots att det finns utmaningar med enhetliga mötesformer och delade uppfattningar om uppdraget, är det viktigt att alla professioner samarbetar för att skapa en samlad bild och effektiva insatser. I en verksamhet som skolan är det en tillgång att ha många professioner med spetskompetens, det tvärprofessionella arbetet är dock inte alltid något som nyttjas vilket försvårar det systematiska arbetet. För att lyckas i det systematiska arbetet krävs ett enat mål vad arbetet ska leda till.

Det är ett arbete som hela skolan ansvarar för - hur kan skolan som helhet arbeta i detta?

– Det absolut viktigaste för att få det systematiska kvalitetsarbetet att fungera i skolan är att få med all personal på skolan i arbetet, så även kringpersonal. Med kringpersonal menar jag vaktmästeri, intendenten, kökspersonal och biblioteket eftersom de måste kunna bemöta eleverna med rätt information om vad elevhälsan kan stötta med. Kringpersonal är även de som kan uppmärksamma elever utanför klassrummet och utan insikt i elevens utbildningsstatus. Pedagogisk personal (lärarna) spenderar mest tid med eleverna och kunskapen kring EHT-arbetet bör därför komma från lärarna samtidigt som EHT måste kunna rusta lärare med tillräcklig information, processer och stöd för att lärare ska kunna be om stöd. Jag upplever idag att lärare idag saknar verktyg att flagga de elever man finner oro för till elevhälsan. Det gör det svårt för EHT att lyckas skapa en förändring. Därför är det systematiska kvalitetsarbetet avgörande. Majoriteten av frågorna EHT-arbetar med är inget som innebär snabba förbättringar, utan det kräver tid och engagemang av samtliga inom skolan för att lyckas.

Vad ser du för brister i hur det fungerar idag?

– Vi saknar många gånger kunskap om elevhälsans professioner. Det är viktigt att komma ihåg att samtliga professioner inom elevhälsan ingår i elevhälsoteamet av en anledning. Vi måste våga vara experter i vårt område. Jag ser också att vi behöver skapa en djupare förståelse för uppdragets primära och sekundära syfte. Det måste finnas en enighet med skolledaren för hur vi skapar goda skolresultat och vad betydelsen av goda skolresultat egentligen innebär. Men vi behöver också stärka vår kunskap om samhällets andra verksamheter. Det är viktigt att kunna frigöra sig i sin profession och tillåta andra aktörer ta över för att kunna utföra sitt uppdrag. Framför allt behöver vi få en samlad bild kring uppdraget. Det största problemet, som jag ser det, är att de flesta professioner i EHT har delade meningar kring vad uppdraget faktiskt är och vad som faktiskt behöver göras. Detta gör att alla gör sitt och i många fall bra insatser men att målet inte är detsamma. 

På vilket sätt underlättar Allbry det systematiska kvalitetsarbetet?

– Allbry underlättar framför allt kommunikationen mellan professionernas gränser genom att kunna arbeta med behörighetsstyrning. I verktyget har vi byggt upp centrala begrepp och skattningar i elevrapporterna för att samtliga professionerna ska vara enade om till exempel orosnivåer. Allbrys statistik på skol-, grupp- och enskild nivå gör att det systematiska kvalitetsarbetet aldrig försvinner. Det finns statistik för nästkommande kollega att ta över och med stora drag se hur det systematiska kvalitetsarbetet togs fram och utfördes. Om det skulle börja en ny kurator under läsåret så får denne kurator sådan information som gör det möjligt att fortskrida elevhälsans uppföljande arbete. Genom att använda Allbry i stegvisa processer, från datainsamling till implementering av insatser och återkoppling, kan elevhälsan arbeta mer strukturerat och målinriktat. Genom digital elevhälsa skapas möjligheter till kontinuerlig uppföljning och anpassning av insatserna för att bättre möta elevernas behov.

rapport elevhälsan


Vill du veta mer om vad systematiskt kvalitetsarbete är och riktlinjer för elevhälsans arbete?
Ta del vår guide: Elevhälsa: Systematiskt kvalitetsarbete.

?>