Elevhälsa: Tystnadsplikt och sekretess

Elevhälsa: Tystnadsplikt och sekretess

Allt fler elever upplever bristande förtroende för elevhälsan. Eleverna beskriver att det finns en oro att skolkuratorn och övrig personal inom elevhälsan ska yppa konfidentiell information som kan komma att göra mer skada än nytta. Inom elevhälsan gäller särskilda regler och riktlinjer för tystnadsplikt och sekretess med syfte att säkerställa elevernas integritet och trygghet. I denna artikel redogör vi för skolkuratorns ansvar och skyldigheter i samband med tystnadsplikt och sekretess.

Elevhälsans ansvar

För att skydda elevernas rättigheter och säkerhet är tystnadsplikt och sekretess fundamentala aspektar av elevhälsans uppdrag. Skolkuratorer och annan personal inom elevhälsan måste vara medvetna om de rättsliga och etiska riktlinjer som styr deras arbete. Att balansera elevers behov med skyldigheten att skydda konfidentiell information kräver professionellt omdöme och medvetenhet. I denna artikel går vi igenom skillnaderna mellan tystnadsplikt och sekretess, lagar och förordningar samt när skolans elevhälsa har rätt att röja tystnadsplikten. 

Bristande förtroende för elevhälsan

I en kartläggning om ungas psykiska hälsa har Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor identifierat att många elever saknar förtroende för skolkuratorer gällande tystnadsplikt. Detta bristande förtroende förvärras av oklarheter kring vilken information som delas och hur den hanteras. Eleverna menar att man vill bli informerad innan kuratorn kontaktar vårdnadshavaren.

Detta är en uppfattning som Allbrys digitala kurator Botrus Botrus delar.

– Många elever beskriver att man ser skolkuratorn som en ”golare” och att man helt saknar förtroende för kuratorn på skolan. Jag tror att det finns många anledningar till detta. Bland annat att många skolkuratorer saknar kunskap och behöver stöd samt vägledning för hur man ska hantera den information som delas. Skolan behöver också bli betydligt bättre på att informera om elevhälsans uppdrag samt varför och när en kontakt med vårdnadshavaren behöver göras. Likaså behöver vi bli bättre på att informera om anledningarna till orosanmälningar och när annat samhällsviktigt organ måste kopplas in.

Elevhälsans tystnadsplikt och sekretess

För att förstå vad som gäller för skolkuratorn gällande tystnadsplikt och sekretess är det är viktigt att förstå dess skillnader. Tystnadsplikt är en generell skyldighet att inte röja information som kuratorn fått kännedom om i sin yrkesroll. Sekretess, å andra sidan, är en juridisk skyldighet att inte röja viss information, och den kan vara mer specifik och reglerad genom lagar och förordningar.


Elevhälsopersonal har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen samt Skollagen. Det innebär att de är förpliktade att inte röja uppgifter om en elevs personliga förhållanden eller övriga konfidentiella information utan elevens samtycke. Tystnadsplikten syftar till att skydda elevens integritet och främja en trygg miljö för eleven.

Anmälningsskyldighet och undantag

Elevhälsopersonalen kan dock komma att behöva bryta tystnadsplikten i det fall man misstänker fara för eleven. Det inkluderar nödvändiga utlämnanden för att skydda elevens bästa intresse, medverkan i rättsliga förfaranden, förebyggande av brott, hantering av misstankar om brott mot unga, och omedelbara polisiära ingripanden. Ytterligare undantag och bestämmelser kan tillämpas enligt lag. Dessutom kan anmälningsskyldighet gälla om elevhälsopersonal misstänker att en elev far illa eller behöver särskilt stöd enligt socialtjänst- och skollagen. Syftet är att säkerställa elevens välbefinnande samtidigt som integriteten respekteras.

Kontakt med vårdnadshavare och samverkan inom elevhälsoteamet

För barn under 12 år krävs vårdnadshavarens samtycke för samtal med skolkuratorn. Därefter är det upp till barnet att ta beslut om vårdnadshavarens delaktighet.

I kontakt med vårdnadshavare och samverkan inom elevhälsoteamet är det en etablerad praxis att skolkuratorn normalt sett söker elevens samtycke innan man tar upp personliga frågor med vårdnadshavaren.

Det är viktigt att understryka att undantag kan göras om elevens säkerhet är i fara, och i dessa fall kan kuratorn agera utan elevens godkännande. Inom ramen för elevhälsoteamets samarbete och den generella skolmiljön är det vanligt och oftast en förutsättning för bedömningen av elevhälsan att dela relevant information med vårdnadshavare eller andra relevanta instanser. Detta görs alltid med fokus på att säkerställa elevens välmående och utbildning, samtidigt som man respekterar elevens integritet och de sekretessåtaganden som elevhälsan ålagts.

Föräldrar har generellt sett insynsrätt enligt föräldrabalken, vilket innebär att de har rätt att få kännedom om att deras barn har haft kontakt med skolkuratorn. Det är dock värt att betona att detta inte automatiskt innebär att föräldrarna har rätt att få detaljerad information om innehållet i samtalen. Tystnadsplikten och sekretessen som omgärdar elevhälsans verksamhet utgör grundläggande principer för att säkerställa en trygg och förtroendefull miljö för eleverna. En klar och öppen kommunikation kring dessa principer är avgörande för att återställa och stärka förtroendet hos eleverna. Skolkuratorn intar en central roll i att garantera en miljö där eleverna känner sig trygga och där deras välbefinnande prioriteras.

Sammanfattningsvis är tystnadsplikt och sekretess för elevhälsan viktiga aspekter av att skydda elevernas rättigheter och säkerhet. Skolkuratorer och annan skolpersonal måste vara medvetna om de rättsliga och etiska riktlinjer som styr deras arbete och använda sitt professionella omdöme för att balansera elevers behov med deras skyldigheter att skydda konfidentiell informationen. 

Framtidens Elevhälsa

Med Allbrys  elevhälsoplattform kan elevhälsan arbeta tillgängligt och säkert enligt sekretess- och GDPR-lagen. Genom säkra digitala kommunikationsvägar underlättas en tidig kontakt med elevhälsan innan andra insatser behöver kopplas in.

Vår plattform stöder elevhälsan med ett smart rapporteringssystem för effektiv uppföljning. Genom insiktsfull statistik kan elevhälsan tidigt identifiera oro bland elever och agera skolförebyggande. Allbrys skapar möjligheter för träffsäkra insatser för att hjälpa skolans elevhälsa att lyckas med sitt förebyggande och främjande uppdrag. 

?>