Skolstress bland unga

Vårdnadshavares roll i elevhälsan

Skolstress bland unga är idag en utmaning för dagens skolsystem. I en kartläggning från Folkhälsomyndigheten “Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar” framgår att det finns en tydlig korrelation mellan skolstress och psykisk ohälsa. I denna artikel finns en guide för hur skolan och elevhälsan lyckas förebygga skolstress hos sina elever.

Skolstress och psykisk ohälsa

Skolan är barnet och den ungas centrala sociala plats och omfattande forskning indikerar att det finns en ömsesidig koppling mellan elevers skolprestationer och deras psykiska hälsa. Med andra ord påverkar både skolresultaten och den psykiska hälsan varandra ömsesidigt, enligt Folkhälsomyndighetens kartläggning “Skolprestationer, skolstress och psykisk ohälsa bland tonåringar“. Detta är något skolan och dess personal måste vara medvetna om och arbeta aktivt med.

I denna artikel delar vi med oss tips och råd för att lyckas förebygga skolstress bland eleverna.

Stresshantering i skolan och att skapa en stödjande miljö

I det förebyggande arbetet mot skolstress är det av stor vikt att skolan kan erbjuda eleverna stödjande verktyg och strategier. En viktig del av stresshantering i skolan handlar om att skapa en stödjande och trygg miljö för eleverna. Det är viktigt att eleverna känner sig sedda och hörda av både lärare och skolpersonal. Genom att skapa en trygg miljö där eleverna kan känna sig bekväma att prata om sin stress och sina utmaningar kan skolan bidra till att minska stressnivåerna.

Det är också viktigt att uppmuntra en positiv och inkluderande atmosfär i klassrummet. Elever som känner sig inkluderade och delaktiga i skolgemenskapen har oftast lägre stressnivåer och bättre psykisk hälsa

Erbjuda stöd och hjälp


En annan viktig aspekt av stresshantering i skolan är att erbjuda elever stöd och hjälp när de behöver det. Skolan bör ha en elevhälsa som kan vara tillgänglig för eleverna när de upplever stress eller andra utmaningar.

I skolkuratorns och elevhälsans uppdrag ska man erbjuda stöd och rådgivning till eleverna som främjar välmående och lärande. Det kan handla om att hjälpa eleverna att hantera stress, hitta strategier för att balansera skola och fritid, eller ge tips på avslappningsövningar.

Det är även viktigt att skolan har rutiner och tillvägagångssätt för att identifiera elever som kan ha problem med skolrelaterad stress. Genom att tidigt upptäcka och agera på dessa signaler kan skolan undvika att stressrelaterade problem eskalerar.

Utbilda eleverna om stresshantering


En viktig del av stresshantering i skolan är att utbilda eleverna om vad stress är och hur man kan hantera den. Genom att ge eleverna kunskap om stressens påverkan på kroppen och olika strategier för att minska och hantera stress kan de bättre rustas inför sina studier.

Det är en bra idé att integrera stresshantering, som en del av ett skolämne som härrör psykisk hälsa, i läroplanen och erbjuda ämnen eller lektioner som fokuserar på detta ämne. Det kan handla om att lära eleverna olika avslappningstekniker, hur man skapar en balans mellan skola och fritid, eller vikten av att söka hjälp och stöd för stress eller andra psykiska hälsobesvär.

Samverkan mellan skolan och elevhälsan

För att effektivt hantera skolstress bland unga är det viktigt att skolan och dess elevhälsa samverkar. Genom att arbeta tillsammans kan de erbjuda eleverna en helhetsbild av stöd och hjälp.

Det kräver att skolan och elevhälsan har tydliga kommunikationskanaler och samarbetsformer. Genom att regelbundet kommunicera och dela information kan de identifiera elever som behöver extra stöd och agera på ett tidigt stadium.

Ungdomars psykiska hälsa

En viktig del av arbetet med att hantera skolstress bland unga är att förstå och ta hänsyn till ungdomars psykiska hälsa. Många ungdomar upplever idag psykiska problem som ångest och depression. Dessa problem kan förvärras av skolrelaterad stress.

Skolan och dess personal bör vara medvetna om de psykiska hälsoutmaningar som ungdomar kan möta och vara beredda att erbjuda stöd och hjälp. Skolan ska kunna erbjuda en tillgänglig elevhälsan som eleverna kan vända sig till, men skolan behöver också skapa en trygg miljö där eleverna känner sig bekväma att prata om sin hälsa, eller erbjuda specialanpassade studiearrangemang för elever som behöver det.

Det är också viktigt att öka medvetenheten om vikten av psykisk hälsa hos både elever och skolpersonal. Genom att normalisera samtal om psykisk hälsa och erbjuda utbildning om olika psykiska problem kan skolan bidra till att minska det stigma som ofta omger dessa ämnen.

Elevhälsans förebyggande arbete mot skolstress

Den förebyggande insatsen från elevhälsan är viktig för att minska och hantera skolstress bland unga. Elevhälsan ska arbeta proaktivt med syfte att identifiera riskfaktorer och erbjuda stöd och strategier för eleverna.

Det förebyggande arbetet kan bland annat inkludera workshops för elever på ämnet skolstress och om balans mellan skola och fritid. Att elevhälsan finns lättillgängligt stöd och rådgivning till elever som upplever stress, är en nödvändig utgångspunkt.

Elevhälsan bör också samarbeta med lärare och skolpersonal för att skapa en stödjande miljö i skolan. Genom att utbilda personalen om stresshantering och psykisk hälsa kan de bättre stödja eleverna och erbjuda lämpliga strategier för att hantera stress.

Sammanfattningsvis är skolstress bland unga en ökande utmaning för dagens skolsystem. Genom att arbeta med stresshantering i skolan, erbjuda stöd och hjälp till eleverna, utbilda elever och personal om stresshantering och samverka mellan skolan och elevhälsan kan skolan bidra till att minska skolrelaterad stress och främja ungdomars psykiska hälsa.

Verktyg i det förebyggande elevhälsoarbetet

Allbrys kompletta elevhälsoverktyg skapar förutsättningar att arbeta förebyggande och preventivt mot skolstress. Genom att tillgängliggöra elevhälsans insatser digitalt och fysiskt samt kartlägga elevernas oro och behov av stöd kan elevhälsan i tidigt skede identifiera när skolstress föreligger. Elevhälsan kan också på ett smidigt och säkert sätt samverka med skolans övriga personal i plattformen och på så viss gemensamt och träffsäkert rikta sina insatser.

?>