Digital elevhälsa: Ett effektivt verktyg för besparingskrav i skolan

Digital elevhälsa: Ett effektivt verktyg för besparingskrav i skolan

Den svenska skolan var länge en förebild för många andra länder när det kom till värdegrundsfrågor, kunskap, välmående och samhällsnytta. Med sin höga kvalitet och näst intill hundraprocentiga deltagande har den spelat en avgörande roll i industrialisering, välfärdsbygge och i att forma sin tids generationer.  De senaste årtiondenas höga besparingskrav har inneburit stora konsekvenser för den svenska skolan och inte minst organiseringen av skolans elevhälsa. Digitaliseringen visar sig vara en värdefull resurs i detta sammanhang och erbjuder möjligheter att effektivisera kostnaderna för elevhälsan.

Besparingskraven - ett faktum att förhålla sig till

Sverige är kända för sitt högkvalitativa utbildningssystem. Skolan har inte varit en plats enbart för kunskapsinhämtning, utan även en arena för personlig utveckling och social interaktion. Den svenska skolan har framtidssäkrat Sverige som land i nästan tvåhundra år, men har de senaste årtiondena fått höga krav på besparingar. 

Besparingskraven är ett faktum inom många offentliga sektorer, inklusive utbildningssystemet och sätter hög press på resursanvändningen som medel för att minska kostnaderna. Tyvärr har det för våra barn och ungdomar, under relativt lång tid, sett allt sämre ut med både välmående och förmågan att nå av staten uppsatta kunskapsmål. Besparingskraven innebär en stor arbetsbelastning för samtliga inom skolan, så även elevhälsan. 

Digitala elevhälsotjänster ger skolan verktyg att effektivisera sitt arbete och använda resurserna mer strategisk

Den digitala utvecklingen av elevhälsan utgör ett kraftfullt svar på skolans besparingskrav. Genom att implementera digitala elevhälsotjänster och verktyg kan skolorna effektivisera sitt arbete och använda resurserna mer strategiskt. Detta skapar möjligheter för en bättre resursfördelning och hjälper skolorna att uppfylla sina kärnuppgifter, inklusive att säkerställa elevernas utveckling, inlärning och välmående. 

Skolkuratorns roll

Skolkuratorerna spelar en central roll i de sociala teamen. De arbetar nära eleverna och deras familjer för att identifiera och adressera olika problem som kan påverka elevernas välmående och inlärning. Genom att erbjuda individuell vägledning och stöd under skoltid hjälper kuratorerna eleverna att hantera problem och utmaningar på ett konstruktivt sätt. Det kan handla om allt från psykisk ohälsa och mobbning till skolfrånvaro och socioekonomiska utmaningar. Allbry har vidgat kuratorsuppdraget genom våra digifysiska ”hybridkuratorer” som inte enbart finns på plats på skolan, utan också är tillgängliga digitalt, kvällstid.

Ökad risk för skolfrånvaro, avhopp från skolan och att hamna i kriminella miljöer

Traditionellt har hanteringen av besparingskrav lett till en ojämn minskning av resurserna, ofta utan hänsyn till elevernas individuella behov eller skolans kapacitet att uppfylla sitt ansvar. Resultatet har varit ökad skolfrånvaro, ökad avhopp från skolan i socioekonomiskt utsatta områden och en ökad risk för att unga människor hamnar i kriminella miljöer.

Krävs en förändring i synsätt

För att möta dessa utmaningar krävs en förändring i synsätt och ett ökat fokus på systematiskt kvalitetsarbete inom elevhälsan. Digitala verktyg och resurseffektivitet är centrala komponenter i denna transformation. Genom att dra nytta av digitala hjälpmedel kan skolorna skapa en mer samordnad och effektiv elevhälsa som gynnar elevernas välmående och prestation.

Kvaliteten i skolan mäts inte bara i kunskapsresultat utan också i elevernas välmående och motivation

För att säkerställa en ljus framtid för våra barn och ungdomar måste vi agera ansvarsfullt och investera i deras utbildning. Det är dags att överge årliga nedskärningar och istället satsa på att skapa en stabil och kontinuerlig utbildningsmiljö. Kvaliteten i skolan mäts inte bara i kunskapsresultat utan också i elevernas välmående och motivation.

En viktig del av detta arbete är att bygga starka och nära professionella relationer mellan elever och vuxna. Lärare och elevhälsoteam spelar en central roll i detta sammanhang. Dessa vuxna behöver vara närvarande, behöriga och engagerade för att kunna stödja elevernas utveckling.

Satsningar på skolan

Satsningar på barn och ungdomar är en investering i framtiden, inte en kostnad. På samma sätt som staten prioriterade införandet av den svenska folkskolan på 1800-talet för att möta samhällets behov, måste vi nu investera i skolan igen.

Digital elevhälsa

Digitaliseringen av elevhälsan är en viktig del av denna satsning och kan bidra till att uppnå både effektivitet och hög kvalitet. Besparingsåtgärder inom skolan har redan fått allvarliga konsekvenser, och för att säkerställa vår framtid och välfärd måste staten, kommuner och skolor anpassa sig till den digitala tidsåldern och utnyttja digitala verktyg för att skapa en mer effektiv och tillgänglig elevhälsa.

Tillsammans kan vi skapa en skolmiljö där elevernas välmående och inlärning är i centrum och där digital elevhälsa är en oumbärlig resurs för att möta framtidens utmaningar inom svensk skola.

?>