Tillgängliga elevhälsoinsatser: En viktig pusselbit i förebyggandet av ungas delaktighet i det gängkriminella våldet 

Tillgängliga elevhälsoinsatser: En viktig pusselbit i förebyggandet av ungas delaktighet i det gängkriminella våldet

Den senaste tidens tragiska våldsutveckling har förödande konsekvenser för våra barn och unga. Allt fler pojkar och flickor utsätts idag som förövare och offer i det gängkriminella våldet. Allbry vill bidra till förändring. Detta genom att tillgängliggöra elevhälsans insatser och finnas tillgängliga där eleverna själva befinner sig, i de digitala miljöerna. Men också genom att ge skolan förutsättningar att arbeta träffsäkert och datadrivet i sina förebyggande, främjande och åtgärdande insatser. Detta talar Allbrys grundare och VD, Cem Celepli Atci, närmare om i TV4 nyhetsmorgon samt i intervju med Dagens Industri. 

Allbrys grundare och VD Cem Celepli Atci gästade tidigare i veckan Nyhetsmorgon för att diskutera hur vi tidigt lyckas förebygga att barn och unga hamnar snett. Cem framhåller vikten av att tillgängliggöra hjälpen inom skolans elevhälsa men även hos andra viktiga samhällsorgan. Han talar om förebyggande och främjande insatser som avgörande och påpekar att det uppföljande arbetet inte får förglömmas. 

I intervju med Dagens Industri får vi ta del av Cems resa till att skapa Allbry. Från en krokig uppväxt med kriminaliteten nära inpå till socionomprogrammet och vidare till att grunda Allbry. Han lyfter det avsaknad av stöd som hans elever upplevde när han arbetade som skolkurator i Botkyrka kommun. När eleverna själva frågade om att kunna kontakta honom digitalt förstod han att det var så elevhälsan behövde arbeta för att i god tid nå eleverna. En förutsättning för att förebygga psykisk ohälsa, utvecklande av kriminella handlingar och skolmisslyckande är att vi tidigt fångar eleverna – innan det hunnit eskalera. Detta menar Cem är något som Allbry vill skapa förutsättningar för. 

Vad menar Cem att vi behöver göra här och nu för att förebygga att barn och hamnar snett? Nedan har vi listat Cem och Allbrys viktigaste förslag på åtgärder.  

  • Skolans ansvar måste prioriteras och uppmärksammas. I det förebyggande elevhälsoarbetet behöver vi tidigt kunna identifiera riskbeteenden och misslyckande i skolan. Skolmisslyckande står som en av de enskilt största riskerna för att hamna snett. Jämte elevhälsans förebyggande, främjande och åtgärdande arbete krävs riktade uppföljningar.
  • Vi behöver vara tillgängliga där våra unga befinner oss, när vi inte kan stötta upp där och då tappar vi förtroendet. Att våra unga känner förtroende för skola och de insatser som arbetar gentemot barnet är av yttersta vikt. Idag brister kommunikationen och samverkan mellan de professioner som ha uppdrag att arbeta för barnet och den unga.
  • En bättre samverkan mellan skola, vårdnadshavare, socialtjänst och polis bygger på att samtliga kan dela den information som rör barnet. Det handlar om sekretessen som ett hinder, men också om att sätta in professioner som kan arbeta tvärprofessionellt. Ett exempel för att lyckas i detta är att ta hjälp av skolsocialateam samt skolsocionomer.
  • Arbeta träffsäkert och informerat genom insiktsfull information om den unga som gör att vi tidigt kan identifiera behovet av hjälp och därmed kan rikta våra insatser och åtgärder. 

Ta del av Allbrys Cem Celepli Atci medverkan i Nyhetsmorgon och Dagens Industri.

?>