Skolsociala team: En livsavgörande samverkansform

Sociala team: en livsavgörande samverkansform

Statens extra satsning på sociala team i kommunerna förbättrar möjligheterna för våra ungdomars välmående och skolresultat säger Cem Celepli Atci, grundare och VD för Allbry.

Statsbidrag för elevernas, skolans och allas vår framtid

I dagens samhälle möter allt fler ungdomar olika utmaningar och svårigheter som påverkar dess välmående och därmed inlärning. För att försöka möta dessa behov har staten beslutat om extra satsningar på så kallade sociala team i kommunerna genom ett statsbidrag som är av stor betydelse för såväl elevernas, skolans, och allas vår framtid. Det kan verka självklart att skolans huvudmän skulle samverka med socialtjänsten kring alla ungdomar som har det tufft men även om det finns goda exempel inom området har kommunala och fristående skolhuvudmän inte nödvändiga dialoger med kommunernas socialtjänst.

Samhället har i många år misslyckats med att ta helhetsansvaret kring de som är i störst behov av hjälp

En viktig komponent i de sociala teamens arbete är den nära samverkan som sker mellan skola och socialtjänst med tidig, förebyggande och kontinuerlig dialog kring våra barn och ungdomar. Samhället har i många år misslyckats med att ta helhetsansvaret kring de som är i störst behov av hjälp. De elevhälsoteam som idag finns, med skolkuratorn som en viktig del, har till uppgift att erbjuda eleverna detta stöd och hjälp primärt för att lyckas i skolmiljön. Det är bra, men det bör också beaktas att våra ungdomar enbart har tillgång till skolans resurser och dess elevhälsoteam en tredjedel av sin vakna tid. Här ser Allbry att det finns en väldigt viktig lucka att fylla genom andra samtals- och kommunikationskanaler med skolkurator och socionom, och mellan elevhälsoteam och socialtjänst.

Skolkuratorns roll

Skolkuratorerna spelar en central roll i de sociala teamen. De arbetar nära eleverna och deras familjer för att identifiera och adressera olika problem som kan påverka elevernas välmående och inlärning. Genom att erbjuda individuell vägledning och stöd under skoltid hjälper kuratorerna eleverna att hantera problem och utmaningar på ett konstruktivt sätt. Det kan handla om allt från psykisk ohälsa och mobbning till skolfrånvaro och socioekonomiska utmaningar. Allbry har vidgat kuratorsuppdraget genom våra digifysiska ”hybridkuratorer” som inte enbart finns på plats på skolan, utan också är tillgängliga digitalt, kvällstid.

Progressiv möjlighet för kommuner och skolhuvudmän att nå hela ungdomen

Statens extra satsning på sociala team erbjuder en utökad, progressiv möjlighet för kommuner och skolhuvudmän att nå hela ungdomen, hela dygnet. Genom att använda tillförda medel för att anställa extra resurser i form av skolkuratorer kan skolorna bättre möta behoven som finns och det blir möjligt att erbjuda ett stöd som motsvarar elevernas individuella behov och förutsättningar. Allbry bistår i formeringen av dessa team, både med bemanning av kuratorer/socionomer, men också med kompetensen kring hur denna samverkan kan se ut. Med hjälp av sociala team kan kommunerna arbeta förebyggande och främja en hälsosam skolmiljö som gynnar alla elevers utveckling och livskvalitet. Dessutom blir vinsten för samhället avsevärd, och vi har en möjlighet att framtidssäkra den välfärd som vi så väl behöver genom dess medborgares välmående.

Sociala team ger kommun och skolhuvudmän en ökad möjlighet att ta sitt ansvar

Avslutningsvis skall sägas att statens satsning på sociala team, och kommunernas insats inom området, är en viktig och positiv åtgärd för att förbättra elevhälsan, och därmed folkhälsan. Det bidrar till att ge eleverna de verktyg de behöver för att hantera sina olikheter och utmaningar i en snabbföränderlig och utmanande omvärld. Det ger kommun och skolhuvudmän en ökad möjlighet att ta sitt ansvar. Vi, Allbry, uppmanar berörda parter att gripa denna möjlighet. Sociala team är en investering i elevernas framtid, folkhälsan och ett steg mot en mer likvärdig och välfungerande skola. I detta bidrar vi, Allbry, med vår kompetens, energi och vårt sociala ansvarstagande. 

 

                                                                                                                                                          Cem Celepli Atci
                                                                                                                                              VD och grundare, Allbry

                                                                                                                                                                          

Ansökan om statsbidraget är öppen mellan den 15 september – 16 oktober 2023, läs mer och ansök via skolverket.se.

?>