Statsbidrag för elevhälsan

Elevhälsa: Statsbidrag

Snart är det dags att ansöka om statsbidrag för att förbättra elevhälsan. Den 15 januari öppnar ansökan för statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024 och den 15 februari öppnar ansökan för statsbidrag för personalförstärkning av elevhälsa 2024. Allbry har specialiserat sig på att möta den ökande efterfrågan på kontakt med kuratorer för grundskole- och gymnasieelever och inryms i båda statsbidragen.

Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024

Statsbidraget “För stärkt kunskapsutveckling”, tidigare kallat likvärdig skola, riktar sig till förskoleklassen samt grundskolan och är avsett att förstärka huvudmannens resurser och därigenom främja likvärdighet och kunskapsutveckling inom dessa områden. Bidraget är specificerat för att användas till utökade insatser som strävar efter att stärka likvärdighet och främja kunskapsutvecklingen på dessa nivåer.

För att säkerställa att insatserna är välavvägda och genomförda i enlighet med bästa praxis och överenskommelser har planen för användningen av bidraget diskuterats med facket inom huvudmannens organisation. Det är viktigt att understryka att bidraget inte är avsett för insatser som redan är obligatoriska enligt lag, utan snarare för att utöka och förbättra de befintliga resurserna.

En central aspekt är att bidraget måste redovisas i efterhand för att säkerställa insyn och ansvarsskyldighet. Genom att rapportera och utvärdera användningen av medlen kan man säkerställa att de har använts effektivt för att främja likvärdighet och öka kunskapsutvecklingen inom förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet. Denna process av redovisning eftersträvar att säkerställa öppenhet och transparent hantering av statsbidraget för att uppnå de avsedda målen och maximera dess positiva inverkan på utbildningssystemet.

Statsbidraget för stärkt kunskapsutveckling kan ansökas om inom ramen för elevhälsan via utökade insatser som stärker likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskolan och grundskolan.

Statsbidrag för personalförstärkning av elevhälsa 2024

Statsbidraget “Personalförstärkning av elevhälsa 2024” avser att användas för att anställa eller ge uppdrag åt personal inom elevhälsan med syfte att förbättra den genomsnittliga personaltätheten inom detta område. Huvudmännen kan söka bidrag för både ny personalförstärkning och för att bibehålla tidigare finansierad personalförstärkning som har erhållits genom detta statsbidrag i tidigare omgångar.

Den önskade personalförstärkningen bör riktas mot skolläkare, skolsköterskor, skolkuratorer eller skolpsykologer för att säkerställa en bred och effektiv täckning av elevhälsans behov. Huvudmännen kan ansöka om bidrag för ny personalförstärkning under bidragsåret, och beviljat bidrag kommer endast att avse sådana förstärkningar som resulterar i en förbättring av den genomsnittliga personaltätheten inom elevhälsan jämfört med de två föregående åren.

Bidraget förväntas täcka hälften av kostnaden för en anställning eller ett uppdrag under ett år. Beloppet baseras på schablonvärden enligt den nationella lönestatistiken för de olika personalkategorierna, vilket innebär att bidragsbeloppet inte grundar sig på de faktiska kostnaderna för personalförstärkningen. Detta tillvägagångssätt syftar till att skapa en enhetlig och rättvis fördelning av bidraget och underlättar administrationen av statsbidraget för att förbättra elevhälsan inom skolvärlden.

För huvudmän som planerar att öka sin personal i förhållande till antalet elever jämfört med de två senaste åren inom områden som kurator, skolsköterska, skolläkare och psykolog, är statsbidraget för personalförstärkning aktuellt.

Allbry möter den utökade efterfrågan av skolkuratorer

Allbry har specialiserat sig på att möta den ökande efterfrågan på kontakt med kuratorer för grundskole- och gymnasieelever. Enligt Skolinspektionens senaste mätning från i år svarade endast hälften av åttondeklassarna att elevhälsan var lätt att komma i kontakt med.

Med Allbrys tjänst tillgängliggörs elevhälsan på elevens vis, för alla elever. Allbry strävar efter att alla elever ska ha lätt att kontakta sin elevhälsa. Via Allbry kan ni tillgodose era elever med utökade elevhälsoinsatser digitalt och fysiskt varje dag och även under kvällstid. Vi har organiserat en tjänst på ett kvalitativt och innovativt sätt som gör det möjligt för er att med kort varsel tillsätta kuratorer digitalt via chatt och videosamtal samt fysiskt på plats, via Allbrys kuratorspool. 

Det bästa är att denna tjänst också är berättigad till statsbidrag.

Botkyrka kommun har en kuratorsnärvaro på tolv timmar om dagen med Allbry 


Botkyrka kommun har under flera år valt att ta hjälp av Allbry i det elevhälsofrämjande arbetet. Genom Allbrys digitala kuratorstjänst ökar man kuratorsnärvaron samt öppnar upp för fler kontaktvägar till grundskolornas elevhälsa. 

Med Allbry har man tillsatt en digital kurator som finns tillgänglig via Allbry-appens chatt varje vardagskväll. På så sätt kan kommunen erbjuda en kuratorsnärvaro på tolv timmar om dagen för eleverna i årskurs 7-9.

Ansökan om statsbidragen för stärkt kunskapsutveckling och förstärkning av elevhälsa 2024

Ansök och läs mer om: Statsbidrag för stärkt kunskapsutveckling 2024

Ansök och läs mer om: Statsbidrag för personalförstärkning av elevhälsa 2024

Allbry finns till hjälp i din ansökan vid behov.

Det ska vara enkelt att få stöd när man mår dåligt. Vill du förstärka din elevhälsa med Allbry?

?>