Våra moduler

Allbry gör det lättare för elevhälsoteamet att erbjuda sina elever stöd, när och där det behövs. Med hjälp av chatt- och videosamtal kan elever få hjäIp snabbare än vid fysiska möten samtidigt som samma strikta regler om sekretess och integritet gäller. I våra moduler är det även enkelt för elevhälsopersonalen och resten av skolans personal att kartlägga, administrera och rapportera – allt i samma smidiga gränssnitt.

 
allbry elevhälsa verktyg

Fullt tillgänglig elevhälsa online

Hos Allbry får ni tillgång till en komplett elevhälsoplattform med eller utan bemanning. Allbry finns tillgängliga både i webben och på mobilen. För eleven, kuratorn och elevhälsoteamet med alla funktioner för en komplett elevhälsa.

Funktioner

En komplett plattform med alla funktioner som krävs för att jobba förebyggande med elevhälsa.

allbry elevhälsa online

Samtal och bokning

Med Allbrys plattform kan elever och elevhälsoteamet mötas och samtala på flera kommunikationssätt genom att chatta, boka videosamtal eller boka fysiska möten.

Flera kommunikationssätt.

Kartläggning

Via Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan.

Data och insikter.

Allbry rapport kartläggning elevhälsa
Trivselenkät online

Tempen

NYHET! Enkelt verktyg för att skapa, skicka och samla in enkäter och check-ins på en och samma plats. Svaren visualiseras automatiskt.

Få koll på specifika frågor.

Rapportering

Med Allbrys enkla antecknings- och rapporteringsfunktioner kan elevhälsoteamet frigöra tid för att istället prata med elever.

Undvika merarbete.

allbry plattform

Administration

Användarhantering, öppettider och gallringsrutiner. Det är ett urval av inställningar ni själva kan göra. 

Anpassning.

Oavsett om du är

allbry elevhälsa

Elev

allbry elevhälsa

Kurator

allbry elevhälsa

Elevhälsoteam

allbry elevhälsa

Skolchef / Rektor

För elev

Att besöka skolans fysiska kurator kan av många skäl vara svårt. Eleven kan tvingas missa lektioner och raster för att få en tid. Det kan även vara en jobbig process med att hitta kontaktvägar samt ta klivet att faktiskt boka in en fysisk träff. Många elever upplever detta moment som stressfullt och ångestskapande i sig. 

Genom att ge skolans alla elever ett färdigt och uppsatt Allbry konto får eleven möjlighet att i lugn och ro ta första klivet och kontakta sitt elevhälsoteam online. Då många ungomar mår som sämst på kvällar och helger, blir det viktigt att kunna erbjuda möjlighet för bokning och/eller samtal efter skoltid. 

Genom att erbjuda chatt, videosamtal och anonymisering för eleven så fångar Allbry tre typer av användare. De som endast vill chatta anonymt, de som vill visa sitt namn men endast chatta och de som vill ha ett personligare videosamtal. På så sätt kan även elever med blyg inställning ta det första steget och söka hjälp.

För kurator

Kuratoryrket kan många gånger vara fyllt av administration, mailväxlande, telefonsamtal och diverse andra moment. Det är saker som tar upp viktig tid som kuratorn istället hade kunnat använda till att hjälpa elever. 

Det kan också vara svårt för en kurator att själv initiera eller följa upp samtal med sina elever, många gånger stannar stödet på grund av brist på effektiv uppföljningsmöjlighet. 

Att jobba som kurator online ska vara enkelt och i Allbrys plattform får kuratorn möjlighet att chatta och samtala med sina elever online. När både elever och kuratorer kan initiera och följa upp samtal blir det enklare att hjälpa fler elever. För att undvika administration har Allbry infört snabbrapporter och minnesanteckningar som är ett snabbt sätt för kuratorn att förmedla sina känslor från elevsamtalen.

För elevhälsoteam

Liknande problem som kuratorn kan uppleva kan även andra resurser i elevhälsoteamet uppleva som t.ex. studievägledaren som har svårt att fånga upp alla elever. Framförallt många mindre frågor från eleverna till SYV kan missas då eleven inte känner att det är lönt att boka upp ett möte för en snabb fråga. Så genom att även ha studievägledaren digitalt skapar man en möjlighet för att ställa sådana frågor online, direkt i Allbrys chatt.

Elevhälsoteamet kan också sakna insikter om vad de andra resurserna pratar om men med hjälp av Allbrys lösning med gemensamma anteckningar och samtalsloggar blir det lättare att förstå vilka resurser som är inkopplade i elevhälsan och därmed lättare att diskutera elevfall med varandra.

För skolchef / rektor

Skolor saknar ofta verktygen som krävs för att få tillräcklig insikt i hur elevhälsan fungerar på skolan och därför kan det vara svårt för rektorn eller skolchefen att få reda på måendet hos sina elever. Det medför att det blir svårt för skolan att veta vilka resurser och material som saknas vilket går ut över både elevhälsoteamet och eleven.

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan. Genom att elevhälsopersonalen efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivås att öka och att då skolan kan ge eleverna stödresurser. 

Vanligtvis erbjuds Allbry till alla skolans elever men av olika skäl kanske detta inte är rätt lösning för en viss skola. Ni kan därför själva välja vilka elever som får tillgång till Allbry och vilka tider  som ska vara tillgängliga för chatt och videosamtal. 

Ladda ner appen redan idag eller besök oss på webben

?>