Digital SYV

Med Allbry kan skolan förstärka eller komplettera sitt elevhälsoteam när och där det behövs, heltid, deltid eller periodvis med hjälp av en digifysisk SYV

DIGITAL SYV: KOMMUNIKATION, INSIKTER & SYSTEMATISERING

Verktyget

Med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka tid med skolans studie- och yrkesvägledare. Eleverna kan välja mellan chatt, videosamtal eller fysisk träff, utifrån när och där det passar eleven. Med Allbrys unika plattform kan skolan arbeta träffsäkert med det systematiska kvalitetsarbetet genom datadriven elevhälsa och få insikt i välbefinnandet hos elever, klasser och skolan. Ta hjälp av den kompletta plattformen eller välj och integrera de moduler som bäst passar skolans specifika krav.

DIGITAL, FYSISK ELLER DIGIFYSISK SYV

Digifysisk SYV

Med Allbry kan er skola arbeta resursförstärkande. Vi hjälper er med resurstilldelning av studie- och yrkesvägledare. Med ökad tillgänglighet ökar möjligheterna till en bättre elevhälsa och välmående elever. Med välmående elever kommer lyckade studieresultat. Allbry tillhandahåller: 

Digital studie- och yrkesvägledare

Det största redskapet som Allbry-plattformen bidrar med är statistiken som jag får tillgång till med hjälp av snabbrapporterna. Denna statistik vägleder mig i mitt arbete. Med hjälp av statistiken kvalitetssäkras mitt arbete då jag får en djupare inblick av skolans och elevernas svårigheter och problemområden. Genom att identifiera dessa kan jag, tillsammans med elevhälsoteamet, med större säkerhet sätta in rätt handlingsplaner där det faktiskt behövs

SKOLKURATOR, ALLBRY

Snabb kontakt med elever

Att besöka skolans fysiska elevhälsoteam kan av många skäl vara svårt. Eleven kan tvingas missa lektioner och raster för att få en tid. Det kan även vara en jobbig process med att hitta kontaktvägar samt ta klivet att faktiskt boka in en fysisk träff. Många elever upplever detta moment som stressfullt och ångestskapande i sig.  

Genom att ge skolans alla elever ett färdigt och uppsatt Allbry konto får eleven möjlighet att i lugn och ro ta första klivet och kontakta sitt elevhälsoteam online. 

Genom det enkla planerings- och bokningssystemet kan även personalen proaktivt kontakta elever som de ser mår dåligt. När både elever och elevhälsopersonal kan initiera och följa upp samtal blir det enklare att hjälpa fler. 

Insikter, mönster och trender

Skolor saknar ofta verktygen som krävs för att få tillräcklig insikt i hur elevhälsan fungerar på skolan och därför kan det vara svårt för rektorn eller skolchefen att få reda på måendet hos sina elever. Det medför att det blir svårt för skolan att veta vilka resurser och material som saknas vilket går ut över både elevhälsoteam och elev. 

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan. Genom att personalen efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. 

Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivås att öka och att då skolan kan ge eleverna stödresurser. 

Digifysisk SYV

Allbry erbjuder en psykosocial insats, förenad med den digitala möjligheten, för att främja elevhälsan.

Kuratorn tillgängliggörs och finns där eleven befinner sig, fysiskt under skoltid samt via chatt och digitala möten innan, under och efter skolan.

Vår pool av studie- och yrkesvägledare består av ett nätverk av gedigen kompetens, erfarenhet och passion för psykiskt välmående. Vi erbjuder även flerspråkig personal. Hos oss är vi utbildade och kunniga inom många områden samt att vi anpassar vår personal utifrån era preferenser.

Allbry/ILT

Urval av kunder och partners

Vad tycker våra kunder?

ELEVER
0
MODERNISERING AV ELEVHÄLSAN:

En avgörande insats för barn och ungas psykiska hälsa

Elevhälsan är en fundamentalt viktig del av det svenska skolsystemet. Men, skolans struktur och samhällets behov har utvecklats avsevärt sedan elevhälsan först infördes – det kräver en modernisering av detta värdefulla stödsystem.

Allbry identifierade ett tydligt behov av att modernisera elevhälsan för att kunna möta dagens skolelevers behov:

?>