Elevhälsoteam

Det ska vara lätt för vuxna att samarbeta; kurator, SYV, specialpedagog, lärare, vårdnadshavare och rektor.
Samtidigt gäller GDPR och all kommunikation måste skydda eleven.
Det säkras i plattformen bakom Allbrys app.

Elevhälsoteamets centrala roll

Skolans elevhälsoteam utgörs av de personer som arbetar aktivt med elevens hälsa och utveckling. 

Elevhälsoteamet behöver ett enkelt verktyg för att kunna samordna och kommunicera kring eleven och hur de mår. Det krävs att det finns en tydlig och genomgående förståelse och att vägledningen är lättillgänglig och välorganiserad. Allbry lägger därför stor vikt vid att nå fram till varje elev som behöver stöd och hjälp.

 

allbry digital kurator elevhälsa plattform
allbry plattform

Utmaningar för elevhälsan

Elevhälsoteamet står inför en rad utmaningar som kan påverka deras förmåga att stödja eleverna på bästa sätt. Särskilt svårt kan det vara att identifiera och nå ut till samtliga elever som behöver deras stöd och vägledning.

Genom att integrera elevhälsan digitalt skapar man en möjlighet för eleverna att enkelt ställa frågor online, direkt via Allbrys chatt. Detta underlättar kommunikationen och ger eleverna snabbare tillgång till den vägledning och det stöd de behöver, samtidigt som det avlastar personalen från överbelastning och hjälper till att upptäcka elever som annars kanske inte fångas upp.

Elevhälsoteamets möjligheter

Elevhälsoteamet kan också sakna insikter om elevernas psykosociala hälsa i sin helhet men med hjälp av Allbrys verktyg för statistik och kartläggning får personalen visuella insikter för att kunna rikta sina insatser rätt.  

Allbrys koncept är byggt på enighet och att elevhälsa är någonting som måste arbetas försiktigt och långsiktigt med. 

Vi på Allbry vill arbeta tillsammans med elevhälsoteamet för att förbättra och förenkla de resurser som ska finnas tillgängliga för att skapa en bättre elevhälsa på varje skola.

Allbry rapport kartläggning elevhälsa

Kurator i verktyget

Kuratorn har ett viktigt och utmanande arbete. Det är helt avgörande att det finns ett förtroende mellan kurator och elever. 

När arbetsbördan ökar och tiden inte finns till blir det administrativa arbetet det som först bortprioriteras. Detta kan resultera i att rutiner och kvalitetskontroll för samtalen blir försämrade. I slutändan är det eleven som tar skada om kuratorn inte har tillgång till rätt verktyg för att ge eleverna det stöd och den hjälp de efterfrågar. 

Med Allbrys plattform gör vi det enkelt att administrera allt arbete runt omkring elevhälsan.

allbry elevhälsa online

Rektor

I kommunens, skolledarens och rektorns uppdrag ingår att följa upp resultaten från elevhälsans arbete.
De behöver hårda fakta på mjuka frågor. Överblick, analys och rapportering skapas i Allbrys plattform.

Allbry rapport kartläggning elevhälsa

Många skolor saknar ofta verktygen som krävs för att få tillräcklig insikt i hur elevhälsan fungerar och för att få insikt i elevernas faktiska mående. Det medför att det blir svårt för skolan att veta vilka resurser och material som saknas, något som går ut över både kurator, elevhälsoteam och elev. Med Allbrys plattform tas ett helhetsgrepp kring elevhälsa som förenar elevhälsopersonal, kuratorer och elever för att säkerställa möjligheten att få hjälp. 

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan i stort. Genom att kuratorn efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivån att öka och att skolan då kan ge eleverna stödresurser. 

allbry plattform
allbry systematiskt kvalitetsarbete

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan i stort. Genom att kuratorn efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. 

Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivån att öka och att skolan då kan ge eleverna stödresurser. 

Vi underlättar mötet mellan elev och personal med en plattform som smidigt innefattar en rad olika, lättillgängliga kommunikationsmedel och effektiv administration. Allbry är ett modernt verktyg som fungerar som en digital bro mellan eleven och det stöd de faktiskt behöver.

?>