Elevhälsoteam

Det ska vara lätt för vuxna att samarbeta; kurator, SYV, specialpedagog, lärare, vårdnadshavare och rektor.
Samtidigt gäller GDPR och all kommunikation måste skydda eleven.
Det säkras i plattformen bakom Allbrys app.Skolans elevhälsoteam utgörs av de personer som arbetar aktivt med elevens hälsa och utveckling. 

Elevhälsoteamet behöver ett enkelt verktyg för att kunna samordna och kommunicera kring eleven och hur de mår. Det krävs att det finns en tydlig och genomgående förståelse och att vägledningen är lättillgänglig och välorganiserad. Allbry lägger därför stor vikt vid att nå fram till varje elev som behöver stöd och hjälp.

 

allbry digital kurator elevhälsa plattform
allbry plattform

Liknande problem som kuratorn kan uppleva kan även andra resurser i elevhälsoteamet uppleva som t.ex. studievägledaren som har svårt att fånga upp alla elever. Framförallt många mindre frågor från eleverna till SYV kan missas då eleven inte känner att det är lönt att boka upp ett möte för en snabb fråga. Genom att även ha studievägledaren digitalt skapar man en möjlighet för att ställa sådana frågor online, direkt i Allbrys chatt. 

Elevhälsoteamet kan också sakna insikter om vad de andra resurserna pratar om men med hjälp av Allbrys lösning med gemensamma anteckningar och samtalsloggar blir det lättare att förstå vilka resurser som är inkopplade i elevhälsan och därmed lättare att diskutera elevfall med varandra.

Allbrys koncept är byggt på enighet och att elevhälsa är någonting som måste arbetas försiktigt och långsiktigt med. Varje skola är unik och har därför specifika behov. Plattformen gör det möjligt för skolorna att anpassa och planera sitt arbete efter deras specifika behov. 

Med hjälp av ett filtreringssystem och gemensam enkel översikt ser Allbry till att varje person i elevhälsoteamet kan fokusera på varje enskild elev. 

Vi på Allbry vill arbeta tillsammans med elevhälsoteamet för att förbättra och förenkla de resurser som ska finnas tillgängliga för att skapa en bättre elevhälsa på varje skola.

allbry plattform

Kurator

Kuratorn har ett viktigt och utmanande arbete. Förtroendet som måste finnas mellan kurator och elever som söker hjälp är helt avgörande. När arbetsbördan ökar och tiden inte finns till blir det administrativa arbetet först bortprioriterat. Detta kan resultera i att rutiner och kvalitetskontroll för samtalen blir försämrade. I slutändan är det eleven som tar skada om kuratorn inte har tillgång till rätt verktyg för att ge eleverna det stöd och den hjälp de efterfrågar. 

Vi på Allbry satsar därför på att ge kuratorn rätt verktyg för att bibehålla kvalitet och effektivitet i sin arbetsroll.

allbry elevhälsa online

Med Allbrys plattform gör vi det enkelt att administrera allt arbete runt omkring elevhälsan. Med ett inbyggt filtreringssystem kan man enkelt kategorisera, filtrera och facilitera olika tjänster för olika elever. Filtreringssystemet kategoriserar ålder, skola och klass för att få en tydlig blick över eleverna. 

Detta ger en bättre insyn vilket i sig underlättar arbetet tillsammans med varje enskild elev. 

Kuratorer som har rätt verktyg kan effektivt organisera sin arbetstid vilket ligger till grund för att varje elev ska få ett ordentligt och välorganiserat stöd. När både kurator och elev får de bästa förutsättningarna kan man enkelt spåra och säkra sin utveckling. 

Vårt mål är att bygga en stabil och hållbar plattform som fångar upp fler av alla de som behöver stöd och samtal under skoltiden.

Rektor

Kommuner, skolchef och rektor ska följa resultat för elevhälsan.
De behöver hårda fakta på mjuka frågor; något som ofta saknas hos elevhälsan i Sverige.
Överblick, analys och rapportering skapas i Allbrys plattform.

Många skolor saknar ofta verktygen som krävs för att få tillräcklig insikt i hur elevhälsan fungerar och därför kan det vara svårt för rektor eller skolchef att få reda på måendet hos sina elever. Det medför att det blir svårt för skolan att veta vilka resurser och material som saknas, något som går ut över både kurator, elevhälsoteam och elev. Med Allbrys plattform tas ett helhetsgrepp kring elevhälsa som förenar elevhälsopersonal, kuratorer och elever för att säkerställa möjligheten att få hjälp. 

hur mår elevhälsan?

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan i stort. Genom att kuratorn efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivån att öka och att skolan då kan ge eleverna stödresurser. 

allbry systematiskt kvalitetsarbete

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan i stort. Genom att kuratorn efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. 

Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivån att öka och att skolan då kan ge eleverna stödresurser. 

Vi underlättar mötet mellan elev och personal med en plattform som smidigt innefattar en rad olika, lättillgängliga kommunikationsmedel och effektiv administration. Vanligtvis erbjuds Allbry till alla skolans elever men av olika skäl kanske detta inte är rätt lösning för en viss skola. Ni kan därför själva välja vilka elever som får tillgång till Allbry och vilka tider som ska vara tillgängliga för chatt och videosamtal. Allbry är ett modernt verktyg som fungerar som en digital bro mellan eleven och det stöd de faktiskt behöver.