Möjliggör systematiskt kvalitetsarbete

Elever som mår dåligt kan lättare be om hjälp. GDPR-säkert samarbete hjälper vuxna stötta rätt och kommunen får hårda fakta på mjuka frågor; för planering, uppföljning och förebyggande elevhälsa.

ELEVHÄLSA ONLINE: KOMMUNIKATION, INSIKTER & SYSTEMATISERING

Verktyget

Med ett enkelt knapptryck i Allbry kan eleverna boka tid med skolans kurator, SYV eller annan elevhälsopersonal. Eleverna kan välja mellan chatt, videosamtal eller fysisk träff, utifrån när och där det passar eleven. Med Allbrys unika plattform kan skolan arbeta träffsäkert med det systematiska kvalitetsarbetet genom datadriven elevhälsa och få insikt i välbefinnandet hos elever, klasser och skolan. Ta hjälp av den kompletta plattformen eller välj och integrera de moduler som bäst passar skolans specifika krav.

DIGITAL, FYSISK ELLER DIGIFYSISK ELEVHÄLSA

Digifysisk bemanning

Med Allbry kan er skola arbeta resursförstärkande. Vi hjälper er med resurstilldelning där det behövs. Med ökad tillgänglighet ökar möjligheterna till en bättre elevhälsa och välmående elever. Med välmående elever kommer lyckade studieresultat. Allbry tillhandahåller: 

Digital elevhälsa

Allbry vänder sig till grund-, gymnasie- och vuxenskolan.

Med Allbry får skolan en komplett digital plattform för skolans samtliga elevhälsofunktioner – för en förebyggande, psykosocialt tillgänglig och hälsofrämjande elevhälsa.

Allbry erbjuder även digital, fysisk och digifysisk resurstilldelning av elevhälsopersonal. Med Allbry kan ni förstärka eller komplettera ert elevhälsoteam när och där det behövs, heltid, deltid eller periodvis. Vi har den samlade kompetensen oavsett om din skola är i behov av kurator, SYV eller specialpedagog.

Med Allbry står eleven i centrum och ger personal och skolhuvudmän visuella insikter för rätt insatser i god tid.

Snabb kontakt med elever

Att besöka skolans fysiska elevhälsoteam kan av många skäl vara svårt. Eleven kan tvingas missa lektioner och raster för att få en tid. Det kan även vara en jobbig process med att hitta kontaktvägar samt ta klivet att faktiskt boka in en fysisk träff. Många elever upplever detta moment som stressfullt och ångestskapande i sig.  

Genom att ge skolans alla elever ett färdigt och uppsatt Allbry konto får eleven möjlighet att i lugn och ro ta första klivet och kontakta sitt elevhälsoteam online. 

Genom det enkla planerings- och bokningssystemet kan även personalen proaktivt kontakta elever som de ser mår dåligt. När både elever och elevhälsopersonal kan initiera och följa upp samtal blir det enklare att hjälpa fler. 

Insikter, mönster och trender

Skolor saknar ofta verktygen som krävs för att få tillräcklig insikt i hur elevhälsan fungerar på skolan och därför kan det vara svårt för rektorn eller skolchefen att få reda på måendet hos sina elever. Det medför att det blir svårt för skolan att veta vilka resurser och material som saknas vilket går ut över både elevhälsoteam och elev. 

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan. Genom att personalen efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. 

Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivås att öka och att då skolan kan ge eleverna stödresurser. 

Digifysisk elevhälsa

Allbry erbjuder en psykosocial insats, förenad med den digitala möjligheten, för att främja elevhälsan.

Elevhälsan tillgängliggörs och finns där eleven befinner sig, fysiskt under skoltid samt via chatt och digitala möten innan, under och efter skolan.

Vår elevhälsopool består av ett nätverk av gedigen kompetens, erfarenhet och passion för psykiskt välmående. Vi erbjuder även flerspråkig personal. Hos oss är vi utbildade och kunniga inom många områden samt att vi anpassar vår personal utifrån era preferenser.

Allbry/ILT

Urval av kunder och partners

Vad tycker våra kunder?

ELEVER
0
MODERNISERING AV ELEVHÄLSAN:

En avgörande insats för barn och ungas psykiska hälsa

Elevhälsan är en fundamentalt viktig del av det svenska skolsystemet. Men, skolans struktur och samhällets behov har utvecklats avsevärt sedan elevhälsan först infördes – det kräver en modernisering av detta värdefulla stödsystem.

Allbry identifierade ett tydligt behov av att modernisera elevhälsan för att kunna möta dagens skolelevers behov:

Självhjälp

Eleven kan skriva av sig under dygnets alla timmar. Tankar och känslor syns i chatten när elevhälsopersonalen öppnar den och då kan eleven ha skrivit flera saker allt eftersom kvällen, morgonen, helgen gått; kanske har eleven fått syn på egna möjligheter, kunnat hitta nya sätt att tänka, med vetskap om att en vuxen finns där i andra änden, även om hen inte svarar just då. 

Personalen kan också följa händelseförloppet och ha värdefull kunskap om eleven när de väl kommer i kontakt.  

Vad gör en kurator?

Kurator [cura] från latin betyder omsorg. Kuratorer är oftast examinerade socionomer som har ett psykosocialt perspektiv på människan. 

Detta betyder att kuratorer ser problem utifrån individuella och omgivningens förutsättningar. Traditionellt har kuratorer jobbat på skolor eller inom hälsovården. Kuratorer jobbar på organisatorisk nivå och på enskild nivå.Kurator [cura] från latin betyder omsorg. Kuratorer är oftast examinerade socionomer som har ett psykosocialt perspektiv på människan.

Detta betyder att kuratorer ser problem utifrån individuella och omgivningens förutsättningar. Traditionellt har kuratorer jobbat på skolor eller inom hälsovården. Kuratorer jobbar på organisatorisk nivå och på enskild nivå.

?>