Möjliggör systematiskt kvalitetsarbete

Elever som mår dåligt kan lättare be om hjälp. GDPR-säkert samarbete hjälper vuxna stötta rätt. Och kommunen får hårda fakta på mjuka frågor; för planering, uppföljning och förebyggande elevhälsa.

Snabb kontakt med elever

Att besöka skolans fysiska skolkurator kan av många skäl vara svårt. Eleven kan tvingas missa lektioner och raster för att få en tid. Det kan även vara en jobbig process med att hitta kontaktvägar samt ta klivet att faktiskt boka in en fysisk träff. Många elever upplever detta moment som stressfullt och ångestskapande i sig.  

Genom att ge skolans alla elever ett färdigt och uppsatt Allbry konto får eleven möjlighet att i lugn och ro ta första klivet och kontakta sin kurator online. 

Genom det enkla planerings- och bokningssystemet kan även kuratorn proaktivt kontakta elever som de ser mår dåligt. När både elever och elevhälsopersonal kan initiera och följa upp samtal blir det enklare att hjälpa fler. 

Frame 2560

Insikter, mönster och trender

Allbry rapport kartläggning elevhälsa

Skolor saknar ofta verktygen som krävs för att få tillräcklig insikt i hur elevhälsan fungerar på skolan och därför kan det vara svårt för rektorn eller skolchefen att få reda på måendet hos sina elever. Det medför att det blir svårt för skolan att veta vilka resurser och material som saknas vilket går ut över både elevhälsoteam och elev. 

Med Allbrys unika system kan skolan få insikt i välmåendet bland elever, klasser och skolan. Genom att kuratorn efter varje samtal fyller i en kort rapport om vilka samtalsämnen som berördes samt dess upplevda orosnivå ges skolan möjlighet att få en inblick i hur eleverna mår. 

Det kan t.ex. vara att elever i sista årskursen oroar sig mycket över arbetsliv och sina studier, då kan skolan med den insikten eventuellt sätta in fler SYV timmar på schemat. Ett annat exempel kan vara om det hänt någon särskild händelse på skolan som får den allmänna orosnivås att öka och att då skolan kan ge eleverna stödresurser. 

Att arbeta digitalt med elevhälsan gör att skolans elever söker stöd i högre grad eftersom det är tryggt för dem.

Skolkuratorn får tillgång till kommunikationssätt som chatt, video och röstsamtal i en internet- och GDPR-säkrad plattform. Det frigör tid och gör arbetet effektivare, så att kuratorn kan arbeta främjande och förebyggande.

Självhjälp

Eleven kan skriva av sig under dygnets alla timmar. Tankar och känslor syns i chatten när skolkuratorn öppnar den och då kan eleven ha skrivit flera saker allt eftersom kvällen, morgonen, helgen gått; kanske har eleven fått syn på egna möjligheter, kunnat hitta nya sätt att tänka, med vetskap om att en vuxen finns där i andra änden, även om hen inte svarar just då. 

Skolkuratorn kan också följa händelseförloppet och ha värdefull kunskap om eleven när de väl kommer i kontakt.  

Elev chattar

Underlag för verksamhetsplanering och enklare budgetering

Allbry modellen. Främjande och förebyggande arbete, åtgärdande insatser och systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning.

Verksamhetsstöd

Egen skolkurator

Ni kan välja att själva bemanna plattformen med ert egna elevhälsoteam. Ni får full tillgång till plattformen och alla dess funktioner.

Allbrys skolkurator

Eller så kan ni använda Allbrys utbildade kuratorer med hög tillgänglighet.

Ni väljer själva.

Vad gör en kurator?

Kurator [cura] från latin betyder omsorg. Kuratorer är oftast examinerade socionomer som har ett psykosocialt perspektiv på människan.

Detta betyder att kuratorer ser problem utifrån individuella och omgivningens förutsättningar. Traditionellt har kuratorer jobbat på skolor eller inom hälsovården. Kuratorer jobbar på organisatorisk nivå och på enskild nivå.

Erfarna kuratorer

Vår kuratorpool består av ett nätverk av gedigen kompetens, erfarenhet och passion för psykiskt välmående. Vi erbjuder även flerspråkiga kuratorer. Hos oss är vi utbildade och arbetar inom:

BBIC

MI

LVM

Repulse

Våld i nära relation

Hedersrelaterat våld

Neuropsykologi

Ätstörningar