Psykisk hälsa på schemat

klassrum-allbry

Nu är det 2023. Nytt år och ny termin. Eleverna kommer tillbaka till skolan för att göra sig redo för dagens lektioner och studera diverse läsämnen samt idrott och hälsa. Vi känner alla till hur viktigt det är att röra på kroppen och få sin dagliga motion. Men varför pratas det så lite om psykisk hälsa? Psykisk hälsa på schemat bör vara lika självklart som idrott och hälsa.

Både fysisk och psykisk hälsa hänger ihop och påverkar varandra. Har man problem med den fysiska hälsan påverkar det ofta det psykiska måendet och tvärtom. En god psykisk hälsa hjälper oss att klara av livets olika utmaningar. Båda begreppen samspelar med varandra och är lika viktigt för att kroppen ska känna sig i balans.

Barn och unga behöver mer kunskap kring hälsa

Idag ser vi att den psykiska ohälsan ökar markant samtidigt som elever saknar verktyg för att stärka sin psykiska hälsa. Att göra ett förebyggande arbete genom att införa psykisk hälsa på schemat i grundskolan och gymnasiet skulle medföra bättre skolresultat, färre hemmasittare och ökat välmående bland elever. Skolan bör ta ett större ansvar då sömnsvårigheter, oro och andra psykosomatiska symptom är vanligt förekommande bland dagens unga.

Barn samt unga vuxna behöver mer kunskap kring bra och god hälsa. Även kunskap kring vad som stärker deras möjligheter för att må bra. Hur dem ska hantera livets upp-och nedgångar eller ångest och oroskänslor. Just ångest kan yttra sig obehagligt om man aldrig upplevt det tidigare, att då få rätt verktyg och tankesätt inom detta område kan ha en stor positiv effekt. Psykisk hälsa på schemat kan också medföra att man förstår sig själv och andra bättre, att vi alla fungerar olika.

Varannan svensk 15-åring idag lider av psykiska besvär

Flera rapporter från Folkhälsomyndigheten 2020 visar att undervisning i psykisk hälsa kan förebygga elevers problem med oro, nedstämdhet, depression och ångestsyndrom. Detta talar ännu mer för hur oerhört viktigt det är att psykisk hälsa lyfts fram och tas in som ett ämne bland andra ämnen.

Om skolorna gör en tidig insats kan det också resultera i minskade vårdkostnader. Att arbeta förebyggande och ta upp psykisk ohälsa i tidig ålder kan ge goda resultat på både kort och framförallt lång sikt. Idag ger vi våra barn och unga verktyg för att ta hand om deras fysiska hälsa genom undervisning i idrott och hälsa. Nästa steg bör vara verktyg för god psykisk hälsa.

Vad ingår i begreppet psykisk hälsa?

Psykisk ohälsa används ofta för både psykiska besvär samt psykiatriska tillstånd. Detta medför lidande för den som drabbas men innebär även att familjemedlemmar och nära anhöriga också blir drabbade. Den psykiska ohälsan kan göra att den drabbade får svårt att umgås med vänner eller gå till skolan. Det är viktigt att känna till att människor påverkas på olika sätt av psykisk ohälsa. En del har både psykiskt välbefinnande och psykisk ohälsa samtidigt. Man kan inte säga att någon är enbart sjuk eller frisk.

Bildexemplet nedan kallas för ”paraplybegreppet” och visar vilka 3 delar som ingår under kategorin Psykisk Hälsa

paraplybegreppet
Psykiskt välbefinnande

Psykiskt välbefinnande handlar om att hitta en balansgång mellan positiva och negativa känslor. Det kan också handla om att känna tillfredställelse och mening med livet, ha goda sociala relationer eller känna engagemang för något. Känner man välbefinnande i sitt liv blir det lättare att klara av motgångar och svåra stunder i livet. Även om vissa dagar/perioder ibland känns tunga och jobbiga så kan man finna njutning, lust och lycka i sin vardag.

Vad är skillnaden mellan psykiska besvär och psykiatriska tillstånd?

Att vara stressad, orolig, ha svårt att sova eller känna ångest är vanligt under vissa perioder i livet. Oftast är det helt normala reaktioner pga påfrestningar. Detta kallas för psykiska besvär. Besvären kan yttra sig i milda eller svåra besvär och pågå under kort eller lång tid. Ibland kan den drabbade även känna av kroppsliga symtom såsom huvudvärk, magont eller yrsel. Det kan också vara svårt att klara av saker i vardagen som att studera, ta hand om sig själv och andra osv. Vanligtvis går besvären över av sig själv men det är viktigt att ta hjälp från vården om besvären inte försvinner och blir allt svårare eller långvariga.

Psykiatriska tillstånd är diagnosticerad psykisk ohälsa. För att kunna ställa denna diagnos måste flera olika symtom finnas, dessa ska även ha funnits där under en längre sammanhängande tid. Psykiatriska tillstånd delas in i psykiska sjukdomar och syndrom samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Depression, ätstörning, ångestsyndrom och alkoholberoende är några exempel på psykiska sjukdomar och syndrom medan adhd och autism är begrepp som går under neuropsykiatriska tillstånd.

Hur kan digitalt stöd skapa bättre psykisk hälsa?

I Sverige har psykisk ohälsa ökat markant de senaste åren. Allbry kan hjälpa till att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda samtalsstöd, professionell rådgivning och motiverande samtal för skolelever. Genom detta fångar vi upp psykisk ohälsa i ett tidigt skede och på så sätt går det att arbeta suicidpreventivt.

Idag är digitala plattformar en vardag för många, att då enkelt kunna gå in i en app och boka tid kan kännas som en trygghet istället för att vara på plats fysiskt. Eleverna kan välja att chatta, ha videosamtal eller besöka elevhälsoteamet på plats.

När en elev har bokat tid och haft samtal med elevhälsan fångas snabbrapporter upp direkt efter samtalet. Det blir därmed lättare att följa upp statistik och se efter vilka aktuella ämnen som tas upp. Kanske är det ångest, stress eller oro inför framtiden. Att kunna särskilja aktuella ämnesområden utifrån kön och åldersgrupper gör att det blir lättare att veta vilken väg man ska jobba efter. Kanske kan man ha temadagar med specifika ämnen som lärarna kan ta upp med sina elever. Vad pratar åttondeklassare om tex. Vilket ämne väger tyngst hos dem? Det blir lättare för uppföljande arbete när man vet vilka ämnesområden som eleverna pratar mest om.

Om du vill läsa mer om Allbry och vad vi gör för elever, klicka här.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *